logo

Vertrouwenspersoon van SV Noordkop atletiek 

Inleiding

De Vertrouwenspersoon (VP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor

een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie e.d.) naast doping, matchfixing en wellicht fraude, of over een concreet incident een gesprek wil binnen de vereniging. De VP is aanspreekbaar voorsporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk. Maar deze vertrouwelijkheid heeft zijn grenzen: ten eerste vanwege het algemeen belang van een veilige sportomgeving en ten tweede vanwege de Nederlandse wetgeving die in bepaalde gevallen de VP en het bestuur verplicht de vertrouwelijkheid te doorbreken. Is dit laatste het geval, dan is er voor de VP sprake van een conflict van taken.

 

Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar leden. De VP zal in alle gevallen dat hij/zij op welke wijze dan ook kennis neemt van een incident m.b.t. grensoverschrijdend gedrag dit met het bestuur moeten bespreken. Hierbij wordt de vertrouwelijkheid niet geschonden. Het bestuur beoordeelt of en hoe zij moet handelen met de verkregen informatie en zal, indien nodig, de VP ommeer informatie vragen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de vertrouwelijkheid(deels) wordt opgeheven.

In onderstaand protocol wordt stapsgewijs de handelwijze van de VP beschreven in het

geval hij/zij in vertrouwen op de hoogte wordt gebracht van een incident m.b.t. grensoverschrijdend gedrag. Ook een eventueel (intern) conflict van taken van de VP wordt in het protocol beschreven naar te nemen acties. Het protocol blijft met de beschreven handelwijze binnen de grenzen van het functieprofiel van de VP.

 

Stappen

Eerste opvang: verhaal en emoties

Een ieder kan een beroep doen op de VP voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en

aangifte met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. De VP is hiervoor het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging. De betrokkene moet in de eerste plaats in vertrouwen een verhaal kwijt kunnen en worden opgevangen in verband met emoties die daarbij kunnen spelen.

De VP moet echter vooraf twee zaken duidelijk maken:

  • Ten eerste, elk incident word met het bestuur besproken omdat die de verantwoordelijkheid heeft om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarnaar te handelen (melder blijft anoniem).
  • Ten tweede, de vertrouwelijkheid van het gesprek is begrensd: indien het bestuur oordeelt dat de veiligheid van een of meerdere van haar leden in het geding is en/of wanneer er spraken is van een strafbaar feit.

 

Overleg over vervolgstappen:

De betrokkene kan in overleg met de VP vervolgstappen bespreken bijvoorbeeld, doorverwijzen naar (externe) instanties zoals maatschappelijk werk of huisarts.

Let wel de VP gaat niet zelf het probleem oplossen maar neemt, samen met de melder, de nodige maatregelen. 

 

Opheffen vertrouwelijkheid

De VP informeert de betrokkene over de gevolgen die het incident heeft voor de stappen die de VP moet zetten. In alle gevallen zal overleg met bestuur volgen waarbij de melder anoniem blijft. Het bestuur beoordeelt hoe vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid moet worden gehandeld. Indien dit handelen vereist dat (een deel van) de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven, zal betrokkene door de VP hierover uitleg krijgen en om diens toestemming vragen. Bij toestemming is de vertrouwelijkheid opgeheven. Het opheffen van vertrouwelijkheid gebeurt echter ook zonder toestemming van de betrokkene, maar niet nadat de VP de betrokkene heeft uitgelegd waarom hij/zij deze stap moet nemen:

  • Wanneer is gebleken dat er geen andere weg is dan het opheffen van de vertrouwelijkheid om het voor het bestuur mogelijk te maken haar verantwoordelijkheid te nemen;
  • Naar het oordeel van het bestuur het niet opheffen van de vertrouwelijkheid voor betrokkene en/of derden schade of gevaar zal opleveren en dit kan worden voorkomen door het opheffen van de vertrouwelijkheid;
  • Er in gevallen van ernstige twijfel bij de VP (en/of bij het bestuur) aan de juistheid van het opheffen van de vertrouwelijkheid, consultatie van zijn/haar collega op bondsniveau heeft plaatsgevonden.

 

Opheffen van de vertrouwelijkheid gebeurt overigens met inachtneming van alle verplichtingen die het bestuur en VP hebben jegens de bescherming van de privacy van alle betrokken partijen. Met de betrokkene bespreekt de VP de mogelijke gevolgen van deze stap en verwijst de betrokkene naar relevante hulpverlening. Tevens wordt afgesproken hoe betrokkene op de hoogte wordt gehouden van het handelen van het bestuur.

 

Overwegingen die tot het opheffen van de vertrouwelijkheid aanleiding kunnen geven zijn:

  • er is sprake van een strafbare feiten zoals in het Wetboek van Strafrecht zijn vastgelegd;
  • er is sprake van angst of onmacht aan de zijde van betrokkene om een strafbaar feit;
  • er is sprake van een voor de betrokkene of derden acute onveilige sportomgeving;
  • er is sprake van gedragingen of een situatie waarin het bestuur vanuit haar verantwoordelijkheid in het algemeen belang moet ingrijpen.

 

In geval dat de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven omdat er sprake is van een ernstig strafbaar feit waar aangifteplicht voor geldt, zoals bij verkrachting, De VP stelt het bestuur daarvan in kennis en zal het bestuur deze verplichting tot aangifte moeten nakomen. Doet zij dat niet, dan berust deze verplichting in even grote mate bij de VP. Deze kan echter geen aangifte doen namens de melder.

.

Rapportage aan bestuur

De VP brengt het bestuur altijd op de hoogte van wat een betrokkene heeft verklaard en welke afspraken met betrekking tot de doorverwijzing zijn gemaakt. Dit gebeurt anoniem, maar indien het bestuur dit noodzakelijk vindt met verwijzing naar personen (zie hiervoor punt opheffen vertrouwelijkheid).

 

Verslaglegging

De VP legt verslag van de gevoerde gesprekken en de daaruit voortvloeiende doorverwijzing en gemaakte afspraken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het standaard formulier dat hiervoor is ontwikkeld. Het registratieformulier voor de VP en het rapportageformulier voor de rapportage aan het bestuur. Deze formulieren worden binnen de vereniging op een veilige wijze gearchiveerd. De VP beheert dit archief.

 

Signalen

Bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag, anonieme signalen, eigen waarnemingen, of geruchten daarover, licht de VP het bestuur in. Besluit het bestuur daarop tot verdere stappen, zoals nader onderzoek, dan wordt de VP daar niet mee belast. Ook wordt de VP niet belast met inhoudelijke taken bijeen eventueel tuchtrechtelijk traject, ook al komen de signalen van hem/haar. 

SV Noordkop 

Bij SV Noordkop vinden we het belangrijk dat iedereen in een prettige, fijne en veilige omgeving kan sporten. Er bestaan bij de club dan ook allerlei initiatieven om daarvoor te zorgen. Zo wordt er voor alle trainers een verklaring omtrent gedrag (verklaring goed gedrag) opgevraagd. Ook is er een zogenaamde RI&E (risico inventarisatie en evaluatie), waarin potentiële risico’s in kaart worden gebracht met de evt. maatregelen. Zo wordt er bijv. aan gedacht om naast de screening van de trainers ook de vrijwilligers in dit plaatje mee te nemen. Toch kan het voorkomen dat iemand zich binnen de club onprettig voelt, vandaar dat het bestuur twee vertrouwenspersonen heeft aangesteld. Zij bieden een luisterend oor en helpen mee bij het bedenken van een oplossing.

 

Rol van de ouders 

De vertrouwenspersonen zijn er voor iedereen binnen de club: (ouders van jonge) sporters, trainers en vrijwilligers. Vooral de ouders van jonge sporters spelen daarbij een belangrijke rol. Kinderen zijn zelf niet altijd even mondig en kunnen signalen niet altijd even goed interpreteren. Als ouders merken dat er iets aan de hand is, kunnen ze altijd even de trainer aanschieten, maar als ze er behoefte aan hebben staan de vertrouwenspersonen natuurlijk ook voor hen klaar.

 petra                erik

          Petra de Bock en                                                        Erik Leibbrand

 

De twee vertrouwenspersonen zijn Petra de Block en Erik Leibbrand. Petra heeft een eigen coach/ counsellings praktijk en Erik doet al ruim vier jaar werk als vertrouwenspersoon bij de marine. Ook is hij bestuurslid algemene zaken dus de lijn naar het bestuur is kort. De VP’s hebben allebei de relevante opleidingen gevolgd en ze krijgen ze regelmatig bijscholing. Beiden hebben dus de nodige ervaring bij het begeleiden van mensen die ergens mee zitten.

 

Als club hopen we dat er zich nooit een vervelende situatie voordoet, maar als er toch ooit iets is, weet dan dat er iemand voor je klaar staat. Iemand die je melding serieus neemt en samen met jou op zoek gaat naar een oplossing.

 

bwfinance

zeespiegel