Privacyverklaring 

Dit is de privacyverklaring van S.V. Noordkop, afdeling Atletiek, gevestigd te Den Helder, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40635988 hierna te noemen: `de Vereniging`

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

Het aangaan van een lidmaatschaps-overeenkomst.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
 • Nummer Atletiekunie

 

Overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst.

 • Ledenadministratie
 • Bestuur

 

Administratie leden

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
 • Nummer Atletiekunie

 

Overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna,

(in de financiële administratie voor 7 jaar)

 • Ledenadministratie
 • Sportlink
 • Bestuur
 • Boekhouder

 

Bereikbaarheid ouders

bij calamiteiten

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer ouders

 

Vitaal belang

Gedurende het lidmaatschap als jeugdlid

 • Jeugdtrainers

Bereikbaarheid leden voor informatie trainingen via app

 

 • Naam
 • Telefoonnummer

Toestemming

Zolang u lid bent

 • Trainer

Controle lidmaatschap

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum

Gerechtvaardig

belang

 

6 maanden

 • Trainers
 • Bestuur

Administratie Vrijwilligers algemeen

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Toestemming

Zolang u vrijwilliger bent

 • Bestuur
 • Vrijwilligerscoördinatoren algemeen/weg/baan

 

Administratie Vrijwilligers trainers

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Toestemming

Gedurende trainersovereen-komst en tot 2 jaar daarna

(in de financiële administratie voor 7 jaar)

 

 • Bestuur

 

Versturen digitale berichten, waaronder clubblad en eventueel nieuwsbrieven

 

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

 

Toestemming

 

Zolang u lid bent

 • Redactie clubblad
 • Bestuur

Versturen berichten van derden

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Nummer Atletiekunie

 

Toestemming

Zolang u lid bent

 • Atletiekunie

Bij inschrijving voor deelname aan door ons georganiseerde wedstrijden via onze website of ter plaatse

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Vereniging/woonplaats
 • Nummer Atletiekunie

 

Toestemming

Vanaf moment inschrijving tot 2 weken na de wedstrijd

 • Wedstrijdorganisatie

Bij inschrijving voor deelname aan door ons georganiseerde wedstrijden via Inschrijven.nl / Atletiek.nu

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Vereniging/woonplaats
 • Nummer Atletiekunie
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

 

Toestemming

Vanaf moment inschrijving tot 2 weken na de wedstrijd

 • Wedstrijdorganisatie

Bij deelname aan door ons georganiseerde wedstrijden

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Vereniging / woonplaats
 • Nummer Atletiekunie
 • Resultaat
 • Foto’s gemaakt tijdens en rondom wedstrijd

 

Toestemming

Vanaf wedstrijddag

 • Bestuur
 • Uitslagen.nl
 • Beheerder Website
 • Beheerder Clubblad
 • Beheerder Facebooksite

Versturen gegevens i.v.m. aanvraag sportsubsidie

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Leeftijd

Gerechtvaardig belang

 
 • Gemeente

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel hierboven treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. Verwijdering is niet mogelijk indien de uitvoering van de overeenkomst hiermee in het geding komt. 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Diegene die toegang hebben tot uw gegevens binnen de vereniging hebben een Verklaring omtrent gedrag (VOG) overgelegd en/of een geheimhoudingsverklaring ondertekend. 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. 

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en/of via de website te informeren. 

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: 

Verantwoordelijke: Ellen Tesselaar

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

bwfinance

zeespiegel