Huishoudelijk Reglement SV Noordkop Atletiek

Algemene zaken

Art.1 Algemeen. De naam van de vereniging is “SV Noordkop afdeling atletiek”; de vereniging is gevestigd te Den Helder. Het postadres van de vereniging is: het adres van de secretaris.

De giro- en/of bankrekeningen voeren het woonadres van de penningmeester

Art.2 De kleuren van de vereniging zijn: Blauw en Zwart.

Het wedstrijdtenue bestaat uit een korenblauw shirt/singlet met embleem en een zwarte sportbroek/tight.

Art.3 Lidmaatschap. Leden als bedoeld in artikel 6.5 van de statuten zijn: a. Ereleden en leden van verdienste, b. Seniorleden, c. Juniorleden, d. Studenten-leden, h. Trainingsleden.

 1. Onder ereleden en leden van verdienste moet worden verstaan: zij die door de algemene ledenvergadering met deze onderscheiding zijn benoemd.
 2. Onder seniorleden moet worden verstaan: leden die op 1 januari van een verenigingsjaar de leeftijd hebben van 16 jaar.
 3. Onder juniorleden moet worden verstaan: leden die op 1 januari van een verenigingsjaar nog niet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.
 4. Onder studenten-leden moet worden verstaan: leden die elders studeren en wonen en daardoor bijna niet in de gelegenheid zijn om te trainen, dit ter beoordeling van het dagelijks bestuur.
 5. Onder trainingsleden moet worden verstaan: leden die bij een andere bij de Atletiekunie aangesloten vereniging lid zijn, maar die op onze accommodatie willen trainen.

Art.4 Alle leden zijn natuurlijke personen

Art.5 Een natuurlijk persoon, die lid van de vereniging wenst te worden geeft de wens daartoe te kennen aan de ledenadministratie van de vereniging. Het bestuur beslist over de aanvraag. Toelating als lid vindt niet plaats indien de betrokkene op grond van laakbare feiten, zulks ter beoordeling van het bestuur, uit een andere vereniging is verwijderd of jegens deze nog verplichtingen heeft. Het beroep op de algemene vergadering tegen een besluit tot niet toelating dient schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. Het bestuur legt het beroepschrift voor aan de eerstvolgende algemene vergadering.

Art.6 Rechten: Leden hebben het recht tot:

 1. Deelnemen aan trainingen
 2. Deelnemen, indien daartoe gekozen, aan competitiewedstrijden
 3. In te schrijven voor deelname aan andere wedstrijden
 4. Het bijwonen van bijeenkomsten van algemene aard
 5. Het schriftelijk bij het bestuur indienen van voorstellen en/of bezwaren tegen bestaande toestanden
 6. Het bijwonen van de algemene ledenvergaderingen, het aldaar uitoefenen van de rechten van amendement, initiatief, interpellatie en het uitbrengen van een stem als lid onder artikel 3 a,b en d.
 7. Het gebruik maken van de eigendommen van de vereniging, met dien verstande, dat het recht algemeen zal zijn en alleen uitgeoefend zal mogen worden bij trainingen en wedstrijden der vereniging of anders na overleg en met toestemming van de door het bestuur aangewezen beheerder der eigendommen.

Art.7 Verplichtingen;

 1. Ieder lid is verplicht zijn/haar adres alsmede een adreswijziging voor langer dan een maand door te geven aan de ledenadministratie. De ledenadministratie draagt er zorg voor dat deze gegevens van de ledenlijst worden doorgegeven aan de Atletiekunie op de voorgeschreven wijze.
 2. Na inschrijving als lid verbindt men zich gedurende het gehele lopende verenigingsjaar lid te blijven.
 3. Het regelmatig en op tijd betalen van de contributie.
 4. Voor hen die aan trainingen en wedstrijden deelnemen, geldt de verplichting het aan de vereniging toebehorende materiaal te gebruiken overeenkomstig het doel, waarvoor het bestemd is.
 5. Zij, die de eigendommen van de vereniging gebruiken overeenkomstig het vorige artikel sub g., hebben de zorg voor het opbergen daarvan.
 6. Vergoeding van de moedwillig aangebrachte schade aan materialen, zulks ter beoordeling van het bestuur.
 7. Voor hen, die aan wedstrijden (zowel competitie als andere) deelnemen is het verschijnen in wedstrijdtenue zoals in dit reglement is vastgesteld, verplicht.
 8. Ieder lid vanaf zestien jaar, alsmede een ouder of verzorger van een lid tot zestien jaar, is verplicht mee te helpen bij weg/baanwedstrijden e.e.a. conform een door het bestuur vastgesteld “Reglement hulp bij weg/baanwedstrijden”.

Bestuurlijke organisatie.

Art.8 Het bestuur bestaat uit een oneven aantal meerderjarige leden van ten minste drie en ten hoogste 7 personen. Onder de bestuursleden dienen naast de:

 1. Voorzitter

De volgende functies te worden verdeeld:

 1. Secretaris
 2. Penningmeester
 3. Voorzitter Baan
 4. Voorzitter Weg
 5. Bestuurslid sectie algemeen beheer

Art.9 De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

Art.10 Het rooster van aftreden dient zo opgesteld te zijn, dat de voorzitter, secretaris en penningmeester niet in hetzelfde jaar aftreden.

Art.11 Het bestuur heeft de uitvoerende macht en het beheer over de gelden en houdt toezicht op de naleving van het gestelde in de statuten en reglementen. Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als meer dan de helft van de bestuursleden op de vergadering aanwezig zijn. Het bestuur is rekening en verantwoording schuldig van het gevoerde beleid aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur vergadert minimaal 10 maal per jaar.

Art.12 Het bestuur is gehouden, voor zover dit mogelijk is, voor de verschillende categorieën van het ledenbestand wedstrijden te organiseren. Het bestuur kan aan bepaalde wedstrijden een kampioenstitel verbinden. Het bestuur kan voor de wedstrijden afzonderlijke reglementen vaststellen.

Art.13 Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse werkzaamheden en is verantwoording verschuldigd aan het volledige bestuur.

Art.14 De voorzitter heeft de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging. Hij leidt de algemene ledenvergadering en de bestuursvergaderingen. Hij beslist in bestuursvergaderingen bij staking van stemmen.

Art.15 De secretaris is onder andere belast met:

 1. Het bijhouden van de notulen van alle bestuursvergaderingen
 2. Het voeren van de correspondentie
 3. Het in goede staat houden van het archief
 4. Het jaarlijks op de algemene vergadering schriftelijk verslag uitbrengen over het afgelopen jaar
 5. De verdere door het bestuur na overleg op te dragen werkzaamheden

Art.16 De penningmeester beheert de financiële middelen van de vereniging. Hij is verantwoordelijk voor het innen en administreren van de contributies, donatiegelden en subsidies. Tevens is hij verantwoordelijk voor een goede financiële gang van zaken en juiste administratie betreffende de kantine. Verder verzorgt hij:

 • Een verantwoorde en goed controleerbare vastlegging van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging.
 • Hij brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit aan de algemene vergadering over de financiële positie van de vereniging. Dit verslag zal minimaal bestaan uit een balans en een exploitatierekening, waarin de werkelijke uitgaven vermeld staan en de begrote uitgaven en toelichting van belangrijke afwijkingen t.o.v. de begroting.
 • Hij dient een door het bestuur vooraf goedgekeurde begroting in voor het komende verenigingsjaar. Hij beheert en administreert de door de vereniging ingestelde fondsen.
 • De contanten in de kas zullen in het algemeen een bedrag van 500 Euro niet te boven gaan. De overige geldmiddelen dienen op een giro- en/of bankrekening te worden gestort.
 • De niet op korte termijn benodigde gelden moeten, in overleg met het bestuur, op verantwoorde wijze worden belegd.

Tot de taak van de penningmeester behoort tevens het opstellen en bijhouden van een lijst van alle bezittingen van de vereniging. In zijn werk kan hij worden bijgestaan door algemene bestuursleden of door het bestuur aan te wijzen personen.

Art.17 De bestuursleden genoemd bij art.8 onder d. en e. dienen waar mogelijk te worden bijgestaan door een commissie baan- of wegactiviteiten.

Art.18 Het bestuurslid genoemd bij art.8 onder d. is als voorzitter van de commissie baanactiviteiten (CBA) achtereenvolgens speciaal belast met het behartigen van de belangen van de pupillen, CD-jeugd, AB-jeugd, senioren en masters.

De taak van de CBA is:

 1. Het verzorgen van thuiswedstrijden voor alle binnen onze vereniging actieve (baan) wedstrijd groepen, rekening houdend met de wensen van trainers, coaches, jury en van eventuele sponsors.
 2. Verzorgen van wedstrijdactiviteiten welke voor de nodige publiciteit en goodwill zorgen.
 3. Verzorgen van baanwedstrijden in opdracht en/of in samenwerking met Atletiekunie, Regionale verenigingen, e.d.
 4. Coördinatie van de kantine activiteiten. De kantinecommissie heeft o.a. tot taak in- en verkoop, voorraadbeheer en het regelen van het zgn. horecagedeelte van de kantine.
 5. Het gebruik van de baan voor trainingen.
 6. Huurt indien gewenst indooraccommodatie voor trainingen in de winterperiode.
 7. Houdt het trainerscorps, zowel kwantitatief als kwalitatief op niveau.
 8. Organiseert clinics, opfriscursussen en bijscholingen.
 9. Bewaakt het trainingstechnisch beleid.
 10. Stelt in overleg met de trainers de competitieploegen samen.
 11. Draagt atleten en atletes aan voor deelname aan kampioenschappen.
 12. Levert input voor het wedstrijdjaarplan
 13. Coördineert het aan en afmelden van atleten bij wedstrijden
 14. Bewaakt de prestaties van de atleten
 15. Bewaakt de lijst met clubrecords

 

Art.19 Het bestuurslid genoemd bij art.8 onder e. is als voorzitter van de Commissie Wegactiviteiten (CWA) speciaal belast met de organisatie van alle thuiswedstrijden (art.8.d.),

De taak van de CWA is:

 1. Verzorgen van thuiswedstrijden voor alle binnen onze vereniging actieve (loop) wedstrijd groepen, rekening houdend met de wensen van trainers, coaches, jury en van eventuele sponsors.
 2. Verzorgen van loopwedstrijdactiviteiten welke voor de nodige publiciteit en goodwill zorgen.
 3. Verzorgen van loopwedstrijden in opdracht en/of in samenwerking met Atletiekunie, Regionale verenigingen, e.d.
 4. Houdt het trainerscorps, zowel kwantitatief als kwalitatief op niveau.
 5. Organiseert clinics, opfriscursussen en bijscholingen.
 6. Bewaakt het trainingstechnisch beleid.
 7. Levert input voor het wedstrijdjaarplan

Art.20 Het bestuurslid algemeen beheer is speciaal belast met assistentie bij de activiteiten van de wegcommissie.

Art.21 Bestuursleden die met een bepaalde taak zijn belast vervullen in het bijzonder de aan die functie verbonden taken. De andere bestuursleden staan hen daarin bij. Voor het overige verdelen de bestuursleden de te verrichten werkzaamheden in onderling overleg.

De Algemene Ledenvergadering

Art.22 De algemene ledenvergadering.

 1. Voor de algemene ledenvergadering wordt een schriftelijke oproep gericht aan de leden van de vereniging, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen en zo nodig met bijvoeging van de toelichtende bescheiden. De datum van de algemene vergadering dient uiterlijk veertien dagen tevoren bekend te zijn gemaakt. De agenda en bijbehorende stukken worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien dagen voor de vergadering gepubliceerd.
 2. Binnen zeven dagen na de verzending van de oproepen kunnen door een lid schriftelijk met redenen omklede voorstellen ter behandeling aan het bestuur worden opgegeven, welke dan bij de aanvang van de vergadering door het bestuur ter kennis van de overige leden worden gebracht.
 3. Met toestemming van de vergadering kunnen staande de vergadering onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd.
 4. Op buitengewone algemene ledenvergaderingen, door het bestuur bijeengeroepen, is het bepaalde in lid 6 van dit artikel van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat ter behandeling van spoedeisende gevallen van de aldaar genoemde termijnen kan worden afgeweken.
 5. Algemene ledenvergaderingen zijn openbaar, behoudens dat zowel de voorzitter als de ledenvergadering kan besluiten dat een ledenvergadering of de behandeling van bepaalde onderwerpen met gesloten deuren zal plaatsvinden.
 6. Tot een ledenvergadering respectievelijk de behandeling van een onderwerp met gesloten deuren hebben slechts toegang het bestuur, de leden en zij die het bestuur of de ledenvergadering daartoe uitnodigt.
 7. De voorzitter kan ter vergadering ook aan anderen dan de leden, het woord verlenen over zaken die hen mede aangaan.
 8. De voorzitter heeft het recht de ledenvergadering te schorsen.
 9. In geval een van de aanwezigen gedurende de ledenvergadering de orde verstoort, kan de voorzitter hem/haar, na voorafgaande waarschuwing de verdere bijwoning van de ledenvergadering ontzeggen.
 10. Ter vervulling van een vacature kunnen zowel door het bestuur als door de leden kandidaten worden voorgesteld. Kandidaatstelling door tenminste vijf leden dient te geschieden door opgave van naam en adres van de gestelde kandidaat aan het bestuur, welke opgave tenminste bij aanvang van de vergadering, waarin de vacature wordt besproken, moet zijn ingediend, alsmede een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, om bij verkiezing de vacature te willen vervullen.
 11. Indien een kandidaat is gesteld, wordt deze geacht met algemene stemmen te zijn gekozen, tenzij een ter vergadering aanwezig lid stemming vraagt.
 12. Zijn geen kandidaten gesteld, worden de kandidaatstellingen ingetrokken of verklaart de kandidaatgestelde een eventuele benoeming niet te willen aanvaarden, dan vindt een vrije stemming plaats. Verwerft daarbij niemand de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die in de vrije stemming naar voren zijn gekomen.

Art.23 Het bestuur legt aan de algemene ledenvergadering jaarlijks een begroting voor ter vaststelling van het huidig verenigingsjaar. De door de leden te betalen contributie wordt voor elk verenigingsjaar, op basis van een door de algemene vergadering bepaald bedrag per lid vastgesteld.

Art.24 Op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering dienen tenminste de volgende agendapunten ter behandeling te zijn geplaatst:

 1. Notulen vorige vergadering
 2. Jaarverslag secretariaat
 3. Jaarverslag en verantwoording financieel beleid
 4. Verslag kascommissie
 5. Vaststelling begroting huidig boekjaar
 6. Vaststelling contributie volgend boekjaar
 7. Beleidsvoornemens bestuur
 8. Verslag commissie baanactiviteiten
 9. Verslag commissie wegactiviteiten
 10. Verkiezing bestuursleden
 11. Verkiezing kascommissie
 12. Ingekomen stukken
 13. Rondvraag

Art.25 Kascommissie

 1. Door de algemene vergadering wordt jaarlijks een kascommissie benoemd. Zij is belast met de controle van het financiële beheer zoals dat wordt gevoerd door de penningmeester. Zij doet dit jaarlijks en brengt van haar bevindingen schriftelijk verslag uit aan het bestuur. Dit schriftelijk verslag wordt jaarlijks aan de algemene vergadering aangeboden en zal mede dienen tot al of niet goedkeuren van het gevoerde beleid. Tussentijdse controle is, indien gewenst, toegestaan.
 2. De kascommissie bestaat uit 2 leden en wordt benoemd voor twee boekjaren. Tevens wordt ieder jaar een reservelid kascommissie benoemd. Ieder jaar treedt een lid af. Leden van het bestuur hebben bij verkiezing van de kascommissie geen stemrecht en mogen geen zitting hebben in de kascommissie. Familieleden van bestuursleden tot in de 2e graad mogen tevens geen zitting hebben in de kascommissie.
 3. Bij eventueel tussentijds aftreden van de penningmeester voert de kascommissie binnen veertien dagen na dit aftreden een tussentijdse controle uit. Van haar bevindingen in deze brengt de commissie schriftelijk verslag uit aan het bestuur. Dit verslag wordt door het bestuur tijdens de eerstvolgende algemene vergadering, of zoveel eerder als nodig is, ter kennis van de leden gebracht. Het bestuur dient de leden van de kascommissie onmiddellijk na het tussentijds aftreden van de penningmeester derhalve in te lichten omtrent dit aftreden.

Art.26 Onderscheidingen. De algemene ledenvergadering van de vereniging kan leden van verdienste en ereleden benoemen.

Tot lid van verdienste kunnen worden benoemd:

 1. Natuurlijke personen, die zich gedurende een reeks van jaren op enigerlei wijze bijzonder voor de vereniging hebben ingezet.

Tot erelid van de vereniging kunnen worden benoemd:

 1. Natuurlijke personen, die zich gedurende een groot aantal jaren in verschillende functies bijzonder verdienstelijk voor de vereniging hebben gemaakt.

Een voorstel tot het verlenen van een onderscheiding kan zowel door het bestuur als door een of meerdere leden worden gedaan. In afwijking van hetgeen elders is bepaald betreffende de besluitvorming in de algemene ledenvergadering, behoeft een voorstel tot het verlenen van de onderscheiding niet vooraf op de agenda van de betreffende vergadering te worden geplaatst.

Commissies

Art.27 Commissies

 1. Zowel het bestuur als de algemene ledenvergadering kunnen commissies instellen tot het uitvoeren van bepaalde opdrachten en/of tot voorlichting en bijstand van het bestuur of de algemene vergadering. De samenstelling, taak, bevoegdheden en werkwijze van deze commissies alsmede de zittingsduur van de leden hiervan, worden door het bestuur of de algemene vergadering geregeld.
 2. Het bestuur voorziet in tussentijdse vacatures.
 3. De commissies brengen regelmatig verslag over hun werkzaamheden uit aan het bestuur of de algemene vergadering. Van iedere vergadering van een commissie wordt een verslag opgemaakt en aan het bestuur ter kennisneming toegezonden.
 4. Het bestuur is gerechtigd aan de commissies bepaalde taken te delegeren, doch het bestuur blijft onverminderd verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering.
 5. Een commissie kan geen voor de vereniging bindende en rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij dit uitdrukkelijk bij de instelling is bepaald door de algemene ledenvergadering. De commissie is dan voor dit deel van zijn taak uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering en wordt deze decharge verleend.
 6. De leden van het bestuur kunnen desgewenst alle vergaderingen van commissies bijwonen. Zij hebben voor zover geen lid van de commissie zijnde slechts een adviserende stem.
 7. De vereniging heeft:
  1. Commissie Baanactiviteiten
  2. Commissie Wegactiviteiten
  3. Kantinecommissie
  4. Clubbladcommissie
 8. In iedere commissie heeft een bestuurslid zitting of wordt verantwoording afgelegd uit hoofde van een bestuurslid die ook de leiding heeft over die sectie.

Art.28 De clubbladcommissie is belast met de samenstelling en zo mogelijk met het doen verschijnen van het verenigingsorgaan waarvoor zij verantwoording verschuldigd is aan het bestuur. Zij oordeelt over de opname van ingekomen bijdragen. Een inzender heeft, bij weigering van een bijdrage door de clubbladcommissie, de mogelijkheid tot beroep bij het bestuur.

Slotbepalingen

Art.29 Slotbepalingen.

 1. Dit reglement treedt in werking onmiddellijk nadat het reglement vastgesteld is in de algemene ledenvergadering.
 2. Wijzigingen van dit reglement kunnen slechts plaatsvinden in algemene of buitengewone ledenvergaderingen met een meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen. Voorstellen daartoe moeten minstens 3 weken voor de vastgestelde vergadering aan de leden op de gebruikelijke wijze bekend zijn gemaakt.
 3. Wijzigingen of aanvullingen op de bepalingen in dit reglement treden onmiddellijk bij hun vaststelling in werking, tenzij daartoe strekkend besluit anders bepaalt. Het bestuur van de vereniging draagt zorg voor een deugdelijke bekendmaking aan de leden van de vereniging en andere betrokkenen van het bepaalde, de wijzigingen en/of aanvullingen daarvan inbegrepen, in de statuten, het huishoudelijk reglement en andere reglementen.
 4. Voorts maken een aantal bestuursbesluiten deel uit van dit huishoudelijk reglement, te weten:
  1. Reglement reiskostenvergoedingen
  2. Reglement contributiebedragen
 5. Ieder lid wordt geacht de statuten en reglementen van de vereniging te kennen
 6. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering gehouden te Den Helder op ……. 2014

De voorzitter                                                                                                                  De Secretaris

bwfinance

zeespiegel