Met de  gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet is het interessant om te lezen wat de politieke partijen voor de sporter in hun programma hebben staan.

 

 

Behoorlijk bestuur

 

SPORT.

Wij zetten ons in voor een sportbeleid dat is gericht op stimulering van alle bevolkingsgroepen, om zo naar eigen keuze en overeenkomstig aanleg en mogelijkheden verantwoord deel te nemen. Fysieke en psychische inspanning is nodig voor de instandhouding van de mens. Wij zien dit ook in relatie tot het beperken van het beroep op medische en zorgfaciliteiten. Sport kan daarin een belangrijke rol vervullen.

Sport mag geen “instrument” zijn voor integratie doeleinden.

Voor Sport zijn faciliteiten nodig. Omdat Sport in een belangrijke maatschappelijke behoefte voorziet is het een publieke taak om te zorgen voor de noodzakelijke sportfaciliteiten. Er dient daarbij echter wel een evenwicht te bestaan tussen de bijdrage van de gemeente en de bijdrage die wordt geleverd door de sportbeoefenaren en andere direct belanghebbenden.

Bij het bieden van die voorzieningen en faciliteiten dient de Gemeente te eisen dat groeperingen die dat kunnen van dezelfde voorzieningen en faciliteiten gebruik maken. Gestreefd moet worden naar een zo intensief mogelijk gebruik van de bestaande faciliteiten. De bijdrage die de niet commerciële gebruikers van faciliteiten in rekening wordt gebracht behoeft niet kostendekkend te zijn.

Voorzieningen voor exclusieve, dure sporten behoeven door de Gemeente niet geboden te worden.

Sportfaciliteiten op commerciële basis, zoals sportscholen, verdienen dezelfde steun die ook wordt geboden aan commerciële bedrijvigheid buiten de sport. Sportbeoefening waarbij de spelers worden betaald dient te worden gezien als een commerciële bedrijvigheid. Er is geen reden om dit soort commerciële instellingen, t.a.v. steun uit gemeenschapsmiddelen, anders te behandelen dan andere instellingen op commerciële basis.

Het sporten in verenigingsverband is belangrijk voor sociaal maatschappelijke samenhang en moet door de Gemeente worden gestimuleerd. Naast de intrinsieke waarden van de sport biedt een vereniging vele nevenwaarden zoals het leren van sociale vaardigheden, het dragen van verantwoordelijkheden en het stimuleren van de deelname van het individu in de samenleving. Verenigingen die soortgelijke doelstellingen hebben moeten worden gestimuleerd om samen te werken, zodat de activiteiten op een hoger niveau kunnen plaatsvinden.

Oude tegenstellingen, bijvoorbeeld van levensbeschouwelijke aard moeten daarbij worden overwonnen en mogen geen barrière zijn voor samenwerking.

Binnen de geschetste voorwaarden dienen sportverenigingen als doel te hebben om financieel zelfstandig te kunnen bestaan. Subsidie dient in eerste instantie te worden toegekend, indien nodig, voor het uitvoeren van nieuwe plannen die beogen een betere permanente situatie te bereiken met een goede kans van slagen.

Subsidies die dienen om de huidige situatie te handhaven passen niet in dit principe en het streven moet zijn die zoveel mogelijk af te bouwen.

De “Sport” dient bestuurlijk (op niveau) te zijn vertegenwoordigd binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente. De bewaking van de juiste uitvoering van het vastgestelde sportbeleid dient door de ambtelijke organisatie te worden bewaakt.

 

Het huidige Bureau Sportservice Den Helder (als onderdeel van een groter organisatie) moet zich binnen het bestaande sportbeleid toeleggen op de organisatie van sportactiviteiten buiten verenigingsverband (scholen etc.). Op aanvraag kunnen ook bestaande verenigingen een beroep op het organiserende vermogen van Bureau Sportservice doen.

Er dient een cliëntenraad van sportorganisaties onder de gemeentelijke afdeling verantwoordelijk voor sportzaken te worden gevormd. Deze cliëntenraad dient te functioneren onder de aansturing van de ambtelijke vertegenwoordiging voor sport.

Topsport is belangrijk en heeft onherroepelijk een relatie met de breedtesport zoals die door de gemeente moet worden gestimuleerd. Topsport dient echter centraal te worden ondersteund en gefaciliteerd. De gemeente heeft daar geen rol in. In voorkomende gevallen kan Bureau Sportservice Den Helder voor (potentiële) topsporters in de gemeente een bemiddelende rol vervullen naar bestaande centrale instanties en organisaties.

Sport op scholen moet worden bevorderd. Indien het Ministerie van Onderwijs hier onvoldoende gewicht aan toekent moet een en ander worden gecompenseerd door de Gemeente.

Bewegingsonderwijs op jonge leeftijd is essentieel voor het leggen van de basis voor een goede gezondheid en is daarom van algemeen belang. De inschakeling van sportinstructeurs van Bureau Sportservice voor scholen, waar de sportdocent door het Ministerie is afgeschaft, is een goede maatregel. Er kan meer dan thans het geval is samenwerking worden gezocht met sportverenigingen bij het geven van het bewegingsonderwijs.

Schoolzwemmen is afgeschaft als bezuinigingsmaatregel. Dit is een slechte maatregel geweest (met weinig financiële opbrengst) omdat in onze waterrijke omgeving zwemonderwijs voor iedereen laagdrempelig toegankelijk moet zijn. Het is van belang om voor elke kind zwemonderwijs bereikbaar te maken en zeker te stellen. Maar het is ook essentieel voor de sportieve vorming van het kind in het algemeen. De realiteit is dat schoolzwemmen steeds minder lijkt te passen in het basisonderwijs. Behoorlijk Bestuur wil eerst onderzoeken of het schoolzwemmen weer kan worden ingevoerd. Als herinvoering niet mogelijk blijkt te zijn dan moet worden onderzocht of zwemonderwijs voor kinderen als algemene voorziening kan worden ingevoerd in Den Helder zodat het zwemdiploma A door ieder kind tot 8 jaar kan worden behaald.

 

Visie:

Behoorlijk Bestuur acht sport essentieel voor de vorming van de jeugd en de sociale samenhang van de maatschappij. Binnen de beperkte financiële middelen kiest Behoorlijk Bestuur voor de toegankelijkheid van breedtesport en sport voor de jeugd.

 

 

CDA

1.2 Sport & Cultuur

Den Helder heeft een stevig gewortelde sport & cultuur-infrastructuur en een traditie van “iedereen mag mee doen”. Dat moeten we koesteren en omarmen. Iets waar wij met zijn allen trots op mogen zijn. Sport & cultuur horen bij Den Helder. Iedereen in Den Helder moet de kans krijgen zijn talenten te ontwikkelen. De aanpak en positieve veranderingen van Triade zijn stevig en lovenswaardig. De organisatie opereert vanuit eigen kracht. Het CDA vindt dit een goed voorbeeld voor andere organisaties die hier meer moeite mee hebben. Het aanbod aan culturele activiteiten is essentieel en het CDA zal dit blijvend meerjarig steunen. Dit geldt overigens ook voor hun samenwerkende partners, waaronder het onderwijs, onze bibliotheek en ons theater. Doel is meer mensen en vooral kinderen de kans bieden om muziek, theater- of kunstlessen te volgen.

Culturele instellingen:

De samenleving ontwikkelt zich naar een nieuw cultureel landschap. Wij vragen ons af welke gevolgen dit voor Den Helder heeft’. Dit raakt meer organisaties en is in het belang van onze inwoners. Om inzicht te krijgen in de gevolgen, steunt het CDA een voorstel van onze belangrijkste partners hierover.

 

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers heeft Den Helder een breed sport- en cultureel aanbod. Waardering kan de gemeente onder andere uiten door het aanbieden van voorzieningen waar de gemeente een taak heeft.

 

Ook het behoud van het varend erfgoed in Den Helder is van belang. Den Helder is een maritieme stad en sterk verbonden met de Nederlandse marine. De marine en haar veteranen horen bij de Helderse cultuur. Het CDA Den Helder onderschrijft het belang van de jaarlijkse viering van veteranendag. Deze mannen en vrouwen verdienen erkenning voor hun inzet voor vrede, stabiliteit en veiligheid.

Een stem op het CDA is een stem voor

 
  • Meer aandacht voor het Jeugd Onderwijs & Cultuurfonds. Dan krijgen kinderen meer kans om deel te nemen aanbuitenschoolse

activiteiten

  • Een goede aansluiting tussen het culturele aanbod en de vraagvan de inwoner bij veranderingen in het culturelelandschap
  • Het zichtbaar maken van kunst, als visitekaartje voor de stad.Zo vraagt de kunstmuur aan de Parallelweg bij het centraalstation

een opknapbeurt

  • Faciliteren van organisaties als Sportservice Den Helder, zodat zij belangrijke maatschappelijke sporttoernooien kunnenblijven

organiseren.

 

Seniorenpartij

Geen standpunten gevonden t.a.v. sport

Sociaal Lokaal

Ook sport en spel voor jeugd verdiend ondersteuning.

 

ChristenUnie

Gebouwen en sportvelden

Beleid op de gebieden sport, cultuur en recreatie richt zich vooral op stimulering van deelname, ondersteuning en faciliteren van verenigingen en initiatieven. Er moet sprake zijn van een gedegen voorzieningen- en accommodatiebeleid. Daarbij zet de ChristenUnie in op toegankelijkheid en bereikbaarheid. Zowel financieel als praktisch. De focus van de gemeente dient te liggen op de breedtesport en amateurverenigingen, en niet op de topsport en geprofessionaliseerde instellingen. De gemeente moet goed in beeld hebben wat de behoeften zijn aan voorzieningen op het gebied van sport en daar een (financiële) meerjarenplanning voor maken. Accommodaties zijn kostbaar en het is van belang dat verenigingen in redelijkheid bijdragen aan exploitatie en onderhoud.

In het accommodatiebeleid van de gemeente wordt getracht alle verenigingen op een passende en eerlijke maar ook financieel gedegen wijze te bedienen. Gebouwen worden zo veel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het gebruik te optimaliseren, anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, sportverenigingen, kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheken, muziekscholen, zorginstellingen, etc. te benutten en samenwerking te versterken. Soms is er een goede samenwerking met recreatieondernemers mogelijk. Stem accommodatiebeleid af met omliggende gemeenten om na te gaan waar je elkaar kunt versterken en waar je elkaar niet moet beconcurreren.

De ChristenUnie wil dat de exploitatielasten van accommodaties naar beneden gaan door in te zetten op lagere energielasten door het verduurzamen van gebouwen en lichtinstallaties. Bij nieuwe aanbestedingen willen wij dit nadrukkelijk betrekken in de bouwplannen en bij groot onderhoud hiervoor advies inwinnen. Dit stimuleert tevens de werkgelegenheid.

 

Sportstimulering

Sporten is niet alleen gezond en leuk maar sport bindt ook samen. Sportstimulering en specifiek het betrekken van minima, ouderen, mensen met een beperking en mogelijk andere doelgroepen is daarom een speerpunt. De ChristenUnie pleit voor open clubs met een sterke verbinding tussen het sociale en het gezondheidsdomein.

Het creëren of uitbreiden van fiets-, vaar-, wandel-, nordic walking en/of hardlooproutes is een doeltreffende en kostenvriendelijke manier om zowel bebouwde als natuurlijke omgeving voor recreatie en beweging toegankelijk te maken. Zeker als dit in regionaal verband uitgewerkt wordt:

 

bij de aanleg van woonwijken wordt uitgegaan van de mogelijkheid tot ‘ommetjes’ waarbij natuurorganisaties uit de eigen gemeente behulpzaam kunnen zijn;

 

in het beleid van de gemeenten wordt ruim aandacht geschonken aan voorlichting aan minima zodat regelingen optimaal benut worden om sport- en cultuurdeelname mogelijk te maken (bijvoorbeeld jeugdsportfonds en participatiefonds);

in regioverband wordt onderzocht hoe met kleine inspanningen knelpunten in de recreatieve structuren kunnen worden weggenomen en nieuwe routes kunnen worden ontgonnen;

wijken krijgen de mogelijkheid om naast kinderspeeltoestellen te kiezen voor publieke fitnessapparaten;

alcohol, roken en sport gaan niet samen en het alcoholgebruik in sportkantines tijdens en aansluitend aan sportactiviteiten moet worden ontmoedigd (een alcoholconvenant tussen de gemeente en sportverenigingen kan hier een mooi instrument voor zijn voor zover er nog sportorganisaties zijn die geen ontmoedigingsbeleid in hun beleid hebben opgenomen);

in elke wijk komt een buurtsportcoach om de verbinding tussen sport, onderwijs en zorg te bevorderen;

elk kind in Den Helder heeft aan het einde van de basisschoolleeftijd het zwem-ABC.

 

D66

Sport

Volgens veel inwoners is D66 de sportpartij van Den Helder! Daar heeft D66 de afgelopen decennia dan ook van alles aan gedaan. De vele sportverenigingen deden nooit voor niets een beroep op ons. We steunden het basketbal in de “gouden jaren”, gelukkig is ook bij de heren het basketbal op topniveau weer teruggekeerd. Ook kunnen we trots zijn op het damesbasketbal en – tafeltennis op eredivisieniveau. Topsport is goed voor de uitstraling van de stad en is tevens een inspiratiebron voor heel veel jongeren. De aanleg van kunstgrasvelden werden bij FC Den Helder en JVC van het begin af aan door ons gesteund. Ook speelden wij een belangrijke rol bij de oplossing van het 7

 

geschil met de Rugbyclub. We zijn volop betrokken bij de op handen zijnde overname van de atletiekaccommodatie aan de Ruyghweg, waarna D66 ook wil bijdragen aan uitbreiding en verbetering van het park, waardoor veel meer sporters er gebruik van kunnen maken. We koesteren de inzet van de honderden vrijwilligers die zich doorlopend inzetten voor het scala aan sporten die in onze stad worden beoefend.

Sport brengt mensen samen

 Sport is een middel voor verbroedering en integratie

 Sport inzetten voor resocialisatie van jongeren die dreigen de verkeerde kant op te gaan.

Hierbij worden mogelijkheden geboden bijvoorbeeld op een sportschool en te leren wat grenzen en beheersing zijn. Kracht- en vechtsporten lenen zich daarvoor.

 Investeren in voorzieningen voor de breedtesport en uitbouwen naar de wijken en buurten

 Renovatie van de atletiekaccommodatie Ruyghweg op KNAU-top- en wedstrijdniveau. Park moet in gemeentelijk eigendom komen en worden verhuurd voor normale (lagere) tarieven, aan Noordkop en Sportlust (Julianadorp)

 Vrijwilligerswerk optimaal faciliteren en stimuleren

 Gemeentelijke gebouwen en terreinen optimaal benutten voor activiteiten en evenementen

 Stimuleren van meer samenwerking tussen sportverenigingen.

 Verdere ontwikkeling van sporten voor ouderen

 Verdere ontwikkeling van sporten voor gehandicapten

 Sportevenementen voor jongeren tijdens de vakanties

 Sportaccommodaties moeten goed en betaalbaar zijn

 

 

Gemeentebelangen

 

Verder willen wij weer zwemlessen op de basisscholen, betaalbare tarieven voor de sportverenigingen, zodat zij kunnen blijven functioneren én de nodige ondersteuning van het verenigings- en vrijwilligerswerk.

 

Sport is een van de basisbehoeften om een gezond leven te kunnen leiden. Het bevordert een gezonde leefstijl, verhoogt arbeidsproductiviteit en leerprestaties, voorkomt ziekte en draagt bovendien bij aan de sociale samenhang, integratie en een zinvolle besteding van vrije tijd. Ondanks dat de gemeente gedwongen wordt om te snijden in het subsidiebeleid, is het wel een taak van de gemeente om met sportverenigingen structureel in gesprek te blijven en actief mee te denken bij het vinden van werkbare oplossingen, zoals onder meer het aantrekken van externe financierders of onderlinge samenwerking. Schoolzwemmen wordt zo spoedig mogelijk heringevoerd.

Groen Links

Kan iedereen ongeacht inkomen meedoen aan onderwijs, sport, cultuur, werk, wonen en

heeft toegang tot gezondheidszorg.

Worden de grastapijten op sportvelden niet vervangen door kunstgras, totdat er totale duidelijkheid is over de veiligheid voor mens en milieu. We wachten de onderzoeken van Europa en Brussel af.

 

PvdA

Sport, cultuur en kunst

De PvdA wil:

  • meer gezamenlijk gebruik van sportaccommodaties
  • dat er een oplossing komt voor het Sportpark aan de Ruyghweg
  • eigenaren en gebruikers van sportcomplexen vrijstellen voor OZB - eigenarendeel
  • extra aandacht voor groepen die te weinig sporten
  • het huidige gemeentelijk sportbeleid continueren

 

Sport is gezond, het schept een gevoel van saamhorigheid en zorgt voor onderling respect. Bovendien bevordert het gezamenlijk gebruik van sportfaciliteiten de sociale samenhang van verschillende groepen. Het is daarbij van groot belang dat sportvoorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. Het inkomen mag daarbij geen drempel vormen. Ook moet de deelname aan sport door jeugd en jongeren worden bevorderd. Extra aandacht moet er zijn voor groepen inwoners die te weinig aan sport doen, zoals bijvoorbeeld ouderen, allochtone vrouwen, jongeren en mensen met beperkingen. Dit moet tot uitdrukking komen in het subsidiebeleid aan de sportverenigingen. Goede relaties en verstandhoudingen met de verenigingen dienen behouden te worden en daar waar nodig verbeterd, zodat tijdig knelpunten worden gezien en er ondersteuning kan worden geboden.

Veel sportverenigingen worden door vrijwilligers op de been gehouden. Het wordt steeds moeilijker om voldoende mensen hiervoor te vinden. Dit is een grote bedreiging voor het voortbestaan van deze verenigingen.

Het is van groot belang dat er in Den Helder een voldoende breed aanbod van sportclubs blijft bestaan.

 

De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners weer zeggenschap over publieke voorzieningen als de zorg, onderwijs, wonen, OV, sport, welzijn en de straat hebben. Publieke voorzieningen dienen namelijk de belangen van bewoners. Het instituutsbelang hoort daaraan ondergeschikt te zijn. Zeggenschap draagt verder bij aan betrokkenheid van bewoners bij de publieke zaak en bij elkaar.

 

VVD

 

Investeren in voorzieningen zoals scholen, sportaccommodaties, gevarieerde detailhandel, cultuur, goede eerste- en tweedelijns gezondheidszorg zoals het ziekenhuis en zorginstellingen, horeca en toeristische trekpleisters voor onze inwoners en onze gasten.

De VVD streeft ernaar dat onze jeugd hier veilig zijn talenten kan ontwikkelen op school, in de sport, en op cultureel en sociaal gebied.

 

De afgelopen periode is er bewust niet bezuinigd op sport en dat gaan we de komende periode ook niet doen. Investeren in sport is een investering in de toekomst. Daarom is er ook geïnvesteerd in een nieuw zwembad en zijn andere accommodaties opgeknapt. Door voldoende te sporten en bewegen kan iedereen zelf een belangrijke bijdrage leveren aan zijn of haar eigen gezondheid. Bovendien draagt gezamenlijk sporten bij aan de sociale samenhang in buurten en wijken. De gemeente moet stimuleren dat sport voor iedereen toegankelijk is. De gemeentelijke verantwoordelijkheid beperkt zich tot breedtesport en tot sport voor mensen met een beperking. De VVD wil daarom dat de gemeente het Jeugdsportfonds blijft steunen met een bijdrage. Het Jeugdsportfonds zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen ook lid kunnen worden van een vereniging, sportspullen kunnen aanschaffen en volop kunnen meedoen met hun leeftijdsgenoten. Het Jeugdsportfonds moet over toereikende financiële middelen beschikken om haar, én onze, doelstellingen te kunnen bereiken. Den Helder is niet alleen aan drie kanten omgeven door water maar is ook een waterrijke gemeente. Zwemvaardigheid op jonge leeftijd is voor alle kinderen van groot belang; daar waar nodig zal het Jeugdsportfonds hieraan kunnen bijdragen waarbij de VVD wil doen onderzoeken of uitbreiding van zwemlessen voor kinderen jonger dan 6 jaar zinvol en realiseerbaar is.

BETER VOOR DEN HELDER

BETER VOOR SPORT

Sport dient een maatschappelijke doel dat kan worden ingezet om pedagogische doelen te dienen,want via sportverenigingen kunnen mensen een makkelijker ingang vinden tot de arbeidsmarkt en het helpt ons om inwoners langer fit en mobiel te blijven.Sport helpt de mensen uit hun isolement en geeft hun eigenwaarde terug.

Den Helder is een mooie stad met veel water,goed voor de marine, visserij,off shore,toerisme en watersport maar het brengt ook veel gevaar met zich mee,daarom is Beter voor Den Helder een voorstander van het herintroduceren van het schoolzwemmen. Uiteraard in samenwerking met het onderwijs en daar waar mogelijk met zwemverenigingen.

Beter voor Den Helder is ook een voorstander om de WOZ belasting voor verenigingen te verlagen ivm met ondernemersfonds.

Sport gerelateerd sociale projecten verdienen de aandacht van de gemeente en moeten daar waar mogelijk financieel te worden ondersteund door de gemeente Den Helder.

Sportpark de Ruyghweg ( defensie) dient terug te komen op de agenda van de gemeente Den Helder. Is deze situatie voor de gemeente en de gebruikers ( o.a SV Noordkop en Sportlust) nog wel gewenst of ligt een gemeentelijke accommodatie meer voor de hand.( ook gezien de hoge huur voor de verenigingen).

Den Helder heeft vele teams en individuele sporters welke op regionaal,nationaal en internationaal presteren, de gemeente zou sport als stadspromotie moeten gaan inzetten.

Gezien de ligging ( aan zee en duinen) van Den Helder zijn er ook vele sportmogelijkheden voor toeristen en professionele sportclubs. Den Helder zou zich als Sportstad van de Noordkop moeten profileren.

 

Vrije Socialisten

 

Geen programma beschikbaar

 

Stadspartij

 

Geen programma beschikbaar

 

PVV

 

Geen programma beschikbaar

 

Inschrijven Duin-Bollenloop 2018

 Inschrijfformulier voor de Duin-Bollenloop van 2018.
Vult u alle gegevens a.u.b. correct in, dat maakt het voor de mensen bij de inschrijving een stuk eenvoudiger. B.v.d.

 

IMG 20151225 00260

 Wilt u inschrijven?  Klik hier........

en als u informatie zoekt klik dan hieronder in de agenda op Duin-Bollenloop.

Agenda Wedstrijden e.d.

15apr
2018 10:30 am - 1:00 pm
14e Duin-Bollenloop 2018
" id="dp-module-upcoming-default-198-events-29-29-description">
30juni
2018 8:30 am - 11:30 am
Ingeloop 2018
" id="dp-module-upcoming-default-198-events-27-27-description">

Inschrijven clubbladOntvang HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Lid worden ?

Wilt u lid worden van onze vereniging?
Geen probleem, inschrijfformulier invullen en
aan de trainer geven.

Formulier downloaden?

inschrijfformulier

Inschrijven NieuwsbriefOntvang HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Bezoekers

Vandaag 96

Gisteren 171

Laatste week 1010

Laatste maand 5465

Totaal 132139